งานสำหรับบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

งานสำหรับบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

บัณฑิตที่จบสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) และมีสิทธิได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.) เครื่องกล จึงมีความสามารถทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในส่วนงานเอกชนบัณฑิตสามารถทำงานเป็นวิศวกรอยู่ในกลุ่มอุตสหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสหกรรมยานยนต์ โรงสีข้าว อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และขนส่ง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหาร กลุ่มบริษัทระบบชลประทาน และอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน เป็นต้น

ในส่วนงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สามารถเป็นวิศวกร หรือนักวิจัยอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การประปา และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา

1.วิศวกรการเกษตร และวิศวกรอาหาร

2.วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรโรงงาน

3.วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร/กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

4.นักวิจัยงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

5.นักวิเคราะห์โครงการ

6.ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

7.นักการตลาดด้านอุปกรณ์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

8.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

X