ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

📢📢 ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา

📍 เรื่อง ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564
📍 นักศึกษาผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนในรูป และส่งใบสมัคร เอกสารแนบได้ที่อีเมลล์ข้างใต้นี้ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 ติดต่อสอบถาม : คุณจารุวี คำสมบูรณ์
 ☎ โทรศัพท์ : 0-4422-4421
 📧 Email : ie_ce@g.sut.ac.th
 📝 คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอรับทุน : http://scholarship.sut.ac.th/sutfundNew/index.php/reandee/reandeedata
 
 
 
X