ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

          วิศวกรรมวัสดุเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยการบูรณาการความรู้จากสาขาวิชา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญการเชิงวิชาการและวิชาชีพระดับสูงด้านวิศวกรรมวัสดุ ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นวิศวกร นักวิชาการ นักวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาตนเองประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้าลักษณะงานด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นกำลังที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศต่อไป

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

Master of Engineering Program in Materials Engineering

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

                       (ชื่อย่อ)  วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Master of Engineering (Materials                                                   Engineering)

                        (ชื่อย่อ)  M.Eng. (Materials Engineering)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.ภาคอุตสาหกรรม วิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชนตำแหน่งต่างๆ อาทิ วิศวกรด้านวัสดุ (พอลิเมอร์ โลหะ เซรามิก วัสดุเชิงประกอบและอื่นๆ) วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรฝ่ายบริการ เป็นต้น

2.ภาคราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่าง ๆ ตลอดจนเป็นวิศวกร หรือนักวิจัยประจำกองงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

3.ภาคงานวิจัย ซึ่งเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน เพื่อวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

4.ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการเกี่ยวกับวัสดุ โลหะ      เซรามิก พอลิเมอร์ และผู้ออกแบบกระบวนการผลิต ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมวัสดุ เป็นต้น

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุในปีการศึกษา 2558

X