ปรัชญา

ปรัชญา

ปรัชญา

         สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จัดอยู่ในกลุ่มวิศวกรรมวัสดุ มีการศึกษาธรรมชาติของเซรามิก ทั้งผลิตภัณฑ์เซรามิกพื้นฐาน (Conventional Ceramics) และวัสดุเซรามิกขั้นสูง (Advanced Ceramics) ศึกษาสมบัติและพฤติกรรมของเซรามิกทั้งสองประเภทรวมทั้งกรรมวิธีการผลิต การตรวจสอบลักษณะเฉพาะ การวิเคราะห์และการทดสอบ การบูรณาการวิชาต่างๆ โดยการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการวิจัย และส่งเสริมประสบการณ์ โดยจัดให้มีการศึกษาในสภาพการทำงานจริงของอุตสาหกรรม วิศวกรรมเซรามิกจัดเป็นสาขาเฉพาะทางที่ยังขาดแคลนอย่างมากในประเทศไทยในขณะที่อุตสาหกรรมเซรามิกกำลังขยายตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งเดียวที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเซรามิก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเซรามิก เข้าใจคุณลักษณะของวัตถุดิบและหลักการกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอย่างดี สามารถพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต กับทั้งมีความรู้ในการวางแผน ควบคุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ มีจิตสำนึกในการบริการชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งเร้าและจูงใจให้มีความสนใจในการที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือศึกษาวิชาการดังกล่าวในขั้นสูงต่อไป ในหลักสูตรจึงจัดให้มีการเรียนในหมวดวิชาต่างๆ    ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

X