วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตวิศวกรเซรามิกที่มีความรู้ในวิศวกรรมพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่จำเป็น
  เพื่อการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพต่อไป
 •  สร้างพื้นฐานในวิชาชีพวิศวกรรมเซรามิก ให้สามารถเข้าใจคุณลักษณะของวัตถุดิบ
  เซรามิก และกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกพร้อมทั้งสามารถควบคุมเพื่อให้
  ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
 • ให้มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
  ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • สามารถติดตามความก้าวหน้าในวิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญใน
  อนาคตและนำมาประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไปได้
 • สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้สามารถทำงานโครงการที่มีระบบการ
  ทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินกิจการอุตสาหกรรม
  เซรามิกด้วยตนเองได้
X