กิจกรรมศึกษาดูงานวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม ศึกษาดูงานวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส B60 )

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสกับสถานประกอบการหรือสายงานที่นักศึกษาสนใจ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆโดยตรง

ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การต้อนรับคณะดูงานของเราเป็นอย่างดี

โรงไฟฟ้าบางปะกง (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท สายไฟบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท บางกอกโซล่า พาวเวอร์ จำกัด (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) (ฉะเชิงเทรา)

โรงไฟฟ้า BLCP มาบตะพุด (ระยอง)

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ (ระยอง)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (ระยอง)

สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระยอง2 – 115 kV การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ระยอง)

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ระยอง)

 
 
X