ประชุมวิชาการ 9th PEMC Annual Meeting 2020

การประชุมวิชาการ 9th PEMC Annual Meeting 2020 

กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงาน เครื่องจักรกล และการควบคุม 

Power Electronics, Energy, Machines and Control (PEMC) Research Group 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร 

โดยภายในงานประกอบไปด้วย

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะของระบบควบคุมสำหรับวงจรปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้ารวม” โดย ดร.พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • การนำเสนอผลงานวิจัยช่วงที่ 1 (นายชาคริต ปานแป้น เป็นประธานการนำเสนอ)   จำนวนบทความ 4 บทความ ผู้นำเสนอ : นายภูษิต โภคาเพ็ชร, นางสาวมณีรัตน์ ผดุงศิลป์  นายฐานันดร์ ตรงใจ และนายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์
  • การนำเสนอผลงานวิจัยช่วงที่ 2 (นายอภิชัย สุยะพันธ์เป็นประธานการน าเสนอ)  จำนวนบทความ 3 บทความ ผู้นำเสนอ : นายศิลทัศน์ ขจรสมบัติ, นางสาวหทัยรัตน์ ทัศน์วรณ์   และนายนนทการณ์ มังคลา 
  • การนำเสนอผลงานวิจัยช่วงที่ 3 (นางสาวปทุมพร วงศ์ใหญ่ เป็นประธานการน าเสนอ)  จำนวนบทความ 3 บทความ ผู้น ำเสนอ : นายชาคริต ปานแป้น, นาวสาวณมน กุลจิตติพงศ์   และนายอธิษฐ์ รุ่งเจริญ  

ขอขอบคุณ

  • ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
  • รองศาสตรจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
  • รองศาสตรจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
  • ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
  • อาจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
X