ปรัชญา

ปรัชญา

ปรัชญาหลักสูตร 

ผลิตวิศวกรอุตสาหการที่เป็นผู้รู้และนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประกอบวิชาอาชีพและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

X