วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติดังนี้

  • บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเชิงเทคนิคทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่พบในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
  • บัณฑิตสามารถสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลระบบการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อจำกัดทางเศรษฐศาสตร์
  • บัณฑิตสามารถแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและมีภาวะผู้นำในบริบทขององค์กรที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
  • บัณฑิตสามารถทำงานได้ในสาขาที่หลากหลายเช่น การบริการทางการแพทย์ ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • บัณฑิตสามารถใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารในการทำงานกับบุคคลอื่น รวมถึงการทำงานเป็นทีม
  • บัณฑิตมีจริยธรรมทางวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม
X