ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ

Mechanical and Process System Engineering (MEng, PhD)

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะของการบูรณาการ ซึ่งรวบรวมความเป็นเลิศในองค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมหลักดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

  3. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

  4. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

X