ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สาชาวิชาวิศวกรรมโทคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4392
โทรสาร 0-4422-4603
X