Events

Events

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 11 กันยายน 2563
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ขอขอบพระคุณ
นาวาอากาศเอก ภาศกร ไชยกำเนิด
รองผู้บังคับการกองบิน 1 จ.นครราชสีมา
ในการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าศึกษาดูงาน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งท่านวิทยากรทุกท่าน ได้ให้ความรู้และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

X