มคอ.5

มคอ.5

แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป    รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จำนวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก   การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าสาขาวิชา/หรือผู้ประเมินภายนอก   รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต   การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1      ข้อมูลทั่วไป

หมวดที่ 2      การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

หมวดที่ 3      สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

หมวดที่ 4      ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ

หมวดที่ 5      การประเมินรายวิชา

หมวดที่ 6      แผนการปรับปรุง

ภาคการศึกษา 2562 

X