ปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์

ปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์

ปณิธาน

หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยและนานาชาติเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมนอกจากจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของระบบงานหรือองค์กร ซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยแล้ววิศวกรรมโทรคมนาคมมีบทบาทและมีส่วนในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างมาก เช่น การนำมาใช้งานในระบบการเงิน, การธนาคาร, การขนส่ง, การศึกษา, การแพทย์, การอุตสาหกรรม และอื่น ๆ อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมนั้นยังมีจำนวนน้อย และประสบกับปัญหาการขาดแคลนวิศวกรที่มีคุณภาพมาโดยตลอด จนทำให้มีการนำเข้าวิศวกรชาวต่างชาติมาทำงานในประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องผลิตวิศวกรโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีความสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อรองรับความต้องการของประเทศเท่านั้น แต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสามารถแข่งขันกับวิศวกรต่างชาติในตลาดโลกได้

 

ภารกิจ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสื่อสัญญาณ และเครื่องมือวัดสัญญาณวิทยุ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการในสายงานวิศวกรรมโทรคมนาคมได้

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมที่มีความรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะทางปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ และต่อยอดงานในสายวิศวกรรมโทรคมนาคมขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงได้

3. เพื่อฝึกหัดและอบรมบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมให้เป็นผู้ที่มีวินัย ความคิดและการทำงานอย่างมีระบบ มีความสามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลต่างสาขาอาชีพได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

วิสัยทัศน์

ผลิตวิศวกรโทรคมนาคม ที่มีคุณภาพ  มีความสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองได้อย่างยั่งยืน

X