ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ซึ่งตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นจนถึงปี พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็นในระดับปริญญาตรีจำนวน 1,238 คน ระดับปริญญาโทจำนวน 80 คน และระดับปริญญาเอกจำนวน 15 คน ทั้งหมดล้วนมีงานทำที่มั่นคง อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและวงการศึกษา ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่สาขาวิชาเป็นอย่างยิ่ง ในระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมได้มีการเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะกรรมการร่างหลักสูตรจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดรายวิชาที่ทำให้หลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมมีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าทางโทรคมนาคม ซึ่งหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงมามีดังนี้


ระดับปริญญาตรี

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2536

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2538

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2545

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2554

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2557

ระดับบัณฑิตศึกษา

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. 2547

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2554

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2558

X