ปรัชญา

ปรัชญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มีปรัชญาของหลักสูตรที่ต้องการ

ผลิตวิศวกรโทรคมนาคมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการของสังคมโลกอยู่เสมอ

X