Program Learning Outcome

Program Learning Outcome

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดที่นี้ >>> ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

X