คณาจารย์

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

ศ. ดร.James R.Ketudat-Cairns

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
อีเมล : cairns@sut.ac.th
 
ศ. ดร.กฤษณะ สาคริก
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
อีเมล : kritsana@sut.ac.th
 
ศ. ดร.จตุพร วิทยาคุณ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
อีเมล : jatuporn@sut.ac.th
 
รศ. ทนพญ. ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : jaruwans@sut.ac.th
 
รศ. ดร.ระพี อูทเคอ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : rapee.g@sut.ac.th
 
รศ. ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : sanchaip@sut.ac.th
 
รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : anan@sut.ac.th

 

ผศ. ดร.ธนพร แม่นยำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : tkamolra@sut.ac.th
 

 

รศ. ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : visit@sut.ac.th
 
 
ผศ. ดร.ชุติมา ตลับนิล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : chutima.sub@sut.ac.th
 
 
ผศ. ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : kpanida@sut.ac.th
 
 
ผศ. ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : suthirak@sut.ac.th
 
 
ผศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : theeranun@sut.ac.th
 
 
ผศ. ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : p.chaisuwan@sut.ac.th
 
 
ผศ. ดร.อัญญานี คำแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : anyanee@sut.ac.th
 
 
อ. ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : piyanutp@sut.ac.th
 
 
อ. ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : sakesit@sut.ac.th
 
 
อ. ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : nirawat@sut.ac.th
 
 
อ. ดร.กมลวัช งามเชื้อ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : kamonwad@sut.ac.th
 
 
อ. ดร.Rung Yi Lai
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : rylai@sut.ac.th
X