ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระดับปริญญามหาบัณฑิต

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

ปริญญาตรี GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ เทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 2.75 ในรายวิชาทางคณิตศาสตร์

 

สามารถดูข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ :

 : รับสมัคร/ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา

X