ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

     ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย        :หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Master of Science Program in Applied Mathematics (International Program)

     ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม       : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อย่อ          : วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    : Doctor of Philosophy (Applied Mathematics)
ชื่อย่อ         : Ph.D. (Applied Mathematics)

     วิชาเอก : ไม่มี

: รายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
● แบบ 1.1
จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ไตรภาค
● แบบ 2.1
จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต ไตรภาค
● แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต ไตรภาค

แผนการศึกษา

X