ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

     ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Master of Science Program in Applied Mathematics (International Program)

     ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม       : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อย่อ          : วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    : Master of Science (Applied Mathematics)
ชื่อย่อ         : M.Sc. (Applied Mathematics)

     วิชาเอก : ไม่มี

: รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
● แผน ก แบบ ก 1
จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ไตรภาค
● แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ไตรภาค

X