ปรัชญาของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

 ” ลุ่มลึกในคณิตศาสตร์ สื่อสารด้วยบรรยากาศครอบครัว

 ” Depth in Mathematics, with a family atmosphere

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ ได้

X