วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  • มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ สามารถนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์แก้ปัญหาในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
  • มีความพร้อมและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
  • มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
X