ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)     :        วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ชื่อย่อ  (ไทย)     :        วท.บ. (ฟิสิกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :        Bachelor of Science (Physics)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :        B.Sc. (Physics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต (ไตรภาค)

X