ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ:        Doctor of Philosophy Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ภาษาอังกฤษ:        Doctor of Philosophy (Physics)

อักษรย่อภาษาไทย:  วท.ด. (ฟิสิกส์)

อักษรย่ออังกฤษ:     Ph.D. (Physics)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต

แบบ 1.1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต

แบบ 2.2 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

 

ชื่อหลักสูตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย:                      วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ภาษาอังกฤษ:                   Doctor of Philosophy Program in Applied Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย:                      วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

ภาษาอังกฤษ:                   Doctor of Philosophy (Applied Physics)

อักษรย่อภาษาไทย:             วท.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

อักษรย่ออังกฤษ:                Ph.D. (Applied Physics)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต

แผน 1.1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต

แผน 2.1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

แผน 2.2 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

X