โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

            วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อปริญญา               

            ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

            ชื่อย่อ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

โครงสร้างหลักสูตร

1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า หน่วยกิตต่ำสุด : 38

1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป  หน่วยกิตต่ำสุด : 15

1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  หน่วยกิตต่ำสุด : 15

1.3 General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  หน่วยกิตต่ำสุด : 8

 

2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิตต่ำสุด : 113

 2.1 Basic Course กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หน่วยกิตต่ำสุด : 22

2.2 Core Course กลุ่มวิชาแกน  หน่วยกิตต่ำสุด : 20

2.3 Compulsory Courses กลุ่มวิชาบังคับ  หน่วยกิตต่ำสุด : 63

2.4 Area of Concentration Course (no less than) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิตต่ำสุด : 8

 

3. Cooperative Education Course หมวดวิชาสหกิจศึกษา หน่วยกิตต่ำสุด : 9

 

4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิตต่ำสุด : 8

    (แนะนำให้นักศึกษาเลือกเรียน 101303 202292 และ 235377)

X