แผนการศึกษา

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 จำนวน 168 หน่วยกิต

 

(เน้นเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)

 

(เน้นเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา)

 

(เน้นเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ)

X