วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อนำไปใช้ในการ

   ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทางด้านการวิจัยเบื้องต้น

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

   พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม

X