วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ สมรรถนะหลัก และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ สมรรถนะหลัก และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ สมรรถนะหลัก และพันธกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์

ประสานความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน การวิจัย และการตอบแทนสังคม

เป้าประสงค์หลัก

1. เป็นอันดับ 1 ของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโลก

สมรรถนะหลัก

1. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยสูง

2. มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ

พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

2. วิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

X