MT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ของการประกวดแข่งขันทักษะทางการตลาด 2 กุมภาพันธ์ 2562

 

โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด (BRU marketing Challenge 2019) จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้ “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3”

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด (BRU marketing Challenge 2019) ดังนี้

1.นางสาวชิโณรส  ตุละพิภาค

2.นางสาวกัญญารัตน์  จันทรจร

3.นางสาวสุพัตรา  ชาตรี

4.นางสาวศิริลักษณ์  ทับทิมธงไชย

5.นางสาวกิ่งนภา  ธีระสว่างกุล

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

X