นักศึกษา MT ร่วมกับเพื่อนสาขาวิชาอื่นคว้ารางวัลลำดับที่ 2 ( Second Prize) พร้อมรับเงิน 1000 หยวน จาการประกวด SUEP ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 13 กรกฎาคม 2562

ด้รับรางวัลที่ 2 (Second Prize)

พร้อมเงินรางวัล 1,000 หยวน

จากการประกวดแข่งขัน 1st RAEP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับรางวัลที่ 2 (Second Prize) พร้อมเงินรางวัล 1,000 หยวน

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562  มีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อทีม MENERGY ดังนี้

  1. นายสารัช เมืองหมุด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 4

  2. นางสาวนิรชา รายณะสุข สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 4

  3. นางสาวสุภาวดี เอการัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4

  4. นายศักดิ์สิทธิ์ พลฤทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานำทีมโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกสาขาวิชา

X