วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

   • พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลาง คือ ศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักศึกษา
   • ใช้หลัก “คุณธรรมนำความรู้” ในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้สมบูรณ์พร้อมเป็นคนเต็มคน คือ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
   • ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และของประเทศชาติได้
   • นำความรู้ ทักษะ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการไปใช้ในการบริการวิชาการช่วยเหลือประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และภายนอก
   • พัฒนางานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในลักษณะของการรณรงค์กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
   • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการงานวิชาการ งานบริการ และงานบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อยู่ภายใต้สังกัดการดูแลของสำนักวิชาเทคโนโลยสังคม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงทำให้มี วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  คลิก   http://soctech.sut.ac.th/
X