ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาเอก) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 มิถุนายน 2563

 

X