วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศรับรองให้วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

X