วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  

พัฒนาระบบ Data Warehouse  ให้กับมหาวิทยาลัยใน 4 ปี

พันธกิจ  

1.ปรับปรุง พัฒนา และดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

2.สร้างระบบคลังข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน

3.จัดทำระบบรายงานสารสนเทศ

4.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบ และวางแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

 

X