มทส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

มทส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์)

แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

          เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี

 


(ภาพจาก FaceBook : โครงการเกษตรอทิตยาทร ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร)

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กราบทูลถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เข้าเฝ้าถวายครุยวิทยฐานะ อาจารย์นฤมล รักษาสุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าถวายมาลัยข้อพระกร และ ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเฝ้าถวายสมุดเพื่อทรงลงพระนาม ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาพืชศาสตร์และพสกนิกรไทย

          พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงสนพระทัยและทรงเห็นความสำคัญของเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ทรงมีพระดำริที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร” และโครงการ “ซแรย์ อทิตยา” เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรแบบครบวงจร แก่เกษตรกร นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ โดยให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมปฏิบัติจริง เพื่อการพัฒนาอาชีพหลักและสร้างรายได้จากอาชีพเสริม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทรัพยากรดิน ระบบนิเวศแปลงนา และการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว ตลอดจนการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าของข้าว ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนชาวนา” ด้วยความตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่พสกนิกร ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาพืชศาสตร์ และพระปรีชาสามารถที่ประจักษ์ชัด สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประทานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบไป

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

X