มทส. ศึกษาดูงาน BPF เนเธอร์แลนด์ เตรียมความพร้อมเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ และเมืองนวัตกรรมอาหาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล รองผู้อำนวยเทคโนธานี ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม ผศ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สนง.เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สนง.เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ ผจก.สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) และ นางสาวจริญญา สายหยุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ Bioprocess Pilot Faccility in Delf (BPF) เมือง Delf ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และการเป็น เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food innopolis) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงระบบการบริการจัดการโรงงานต้นแบบทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบโจทย์ Bioeconomy 
    Bioprocess Pilot Faccility in Delf (BPF)  เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยสหภาพยุโรป เป็นโรงงานต้นแบบที่วิเคราะห์และทดสอบกระบวนการผลิตสำหรับผู้ประกอบที่ต้องการขยายผลระบบการผลิตจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่กระบวนการระดับอุตสาหกรรม มีโรงงานต้นแบบ 4 ส่วน ได้แก่
  • ส่วนที่ 1 Pretreatment ประกอบด้วย Pilot scale pretreatment, Bench scale pretreatment และ Hydrolysis
  • ส่วนที่ 2 Fermentation ประกอบด้วย Seperation และ Stirred 10L-4M
  • ส่วนที่ 3 Downstream Process ประกอบด้วย Solid Liquid separation, Formulation, Purification, Concentrates และ Cell disruption
  • ส่วนที่ 4 Food grade ประกอบด้วย Fermentation, Downstream processing, Fascc 22000, HACCP, ISO

X