ความร่วมมือ มทส. ม.สวนดุสิต ส่งเสริมการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU) เพื่อการส่งเสริมการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)
        ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเอากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) มาใช้เพื่อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพการสอนสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานสากล โดยริเริ่มภายใต้การดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลการดำเนินการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
     การมีกลุ่มคณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนในระดับ Senior Fellow และ Fellow เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
     การมีหลักสูตรการอบรม SUT Teaching Academics Recognition Scheme (STARS) ในระดับ Associate Fellow ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน Higher Education Academy (HEA)
     การเริ่มโครงการ SUT-UKPSF Fellowship Brotherhood ในการใช้ระบบคณาจารย์พื่เลี้ยงเพื่อการดูแลและให้คำปรึกษาคณาจารย์ให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับ Fellow ขึ้นไป
   ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ได้ส่งเสริมให้ทุกมหาวิทยาลัย มีแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตามความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาดูงาน นำโดย
  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงษ์วิเศษกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดาเนินสวัสดิ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
  ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
  ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
  ดร.พรชุลี ลังกา
  นายสุทัน มุมแดง
  นางธนิดา แสงอ่วม
  ก่อเกิดข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านความเห็นชอบในความร่วมมือจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. ในการดำเนินโครงการ SDU Professional Standards for Faculties และเริ่มต้นกิจกรรมในวันที่  21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดูแลต่อเนื่องในลักษณะของพี่เลี้ยงเป็นระยะเวลา 6 เดือน
โดย ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 –  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด (SFHEA)
 –  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข (SFHEA)
 –  อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง (SFHEA)
และมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU)ผู้มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  จำนวน 10 ท่าน  เข้าร่วมโครงการ :
–  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม
–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
–  อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์
–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ
–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์
–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง
–  อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์
–  อาจารย์รวี ศิริปริชยากร
เพื่อให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับ Fellow ขึ้นไปและสามารถปฏิบัติหน้าที่การเป็นคณาจารย์พี่เลี้ยงรุ่นที่ 1 ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในรุ่นต่อไป
** คณาจารย์หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสหราชอาณาจักร (UKPSF) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ หรือเว็บไซต์ http://fda.sut.ac.th **
X