มทส. จัดการประชุมร่วม (Retreat) เรื่อง ผลจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดการประชุมร่วม (Retreat) / การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง “ผลจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี ได้บรรยายสรุปเรื่อง “ผลจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ”

จากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน แผนการดำเนินการต่อไป ปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าส่วนขึ้นไป รวมกว่า 100 คน แบ่งการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นใน 6 เรื่อง ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเรื่อง Internationalization โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน นำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

กลุ่มที่ 2 ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเรื่อง Entrepreneurship Education โดยมี นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

กลุ่มที่ 3 ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเรื่อง Research University โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 4 ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเรื่อง New Income Generation โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี

กลุ่มที่ 5 ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเรื่อง Smart University โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

กลุ่มที่ 6 ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเรื่อง HR Reengineering โดยมี นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

X