สาขาวิชา

สาขาวิชา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเคมี

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3. สาขาวิชาชีววิทยา

4. สาขาวิชาฟิสิกส์

5. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

6. สาขาวิชาปรีคลินิก

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

X