ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลักของสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา(SEDA)

INSPIRATION : กิจกรรมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ

1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ เช่น Entrepreneurship and New Venture Creation, Technopreneur, Social Entrepreneurship เป็นต้น

2. กิจกรรมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ

 • SUT Startup Talk
 • Korat Startup Soleh
 • SUT Chic Chat
 • SUT Demo Day (Invastor Pitching)
 • SUT SE Trip
 • การเข้าร่วมกิจกรรมระกับชาติ หรือนานาชาติอื่นๆ

MOBILIZATION : กิจกรรมสร้างแนวคิดและทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็ง

 • StartupCamp
 • SUT Service De. Camp
 • SUT MAD (Make a Difference) Camp
 • Startup Internship
 • SUT Hackathon
 • SUT Maker Workshop
 • Human-Centered Design/Design Thinking Workshop
 • SUT Code-D Academy (UX/UI Workshop และ Coding for All Workshop)

PRE-INCUBATION : กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการนวัฒกรรม และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (SUT Innovation Startup) อย่างเข้มข้น

5 Months Pre-Incubation Program (After School Coaching Program)

 • Business Model
 • IP Strategies
 • Go-to Market Strategies / Financing for new innovative startup
 • Legal Aspacts for new innovative startup / Negotiation skill
 • How to pitch (Pitching Skill)

การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในโครงการ SUT-Dtac Accelerate Business Brotherhood โดยสามารถเข้าถึงพี่เลี้ยง คำแนะนำ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีของ Dtac Accelerat

X