ความเป็นมา

ความเป็นมา

สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา                   NURTURING ENTREPRENEURSHIP @SUT

SEDA เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

X