วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

        สถานกีฬาและสุขภาพเป็นหน่วยงานด้านกีฬาที่ทันสมัย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชั้นนำของประเทศ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแหล่งฝึกอบรมและให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร

พันธกิจ

        ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากร
ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และเครื่องมือออกกำลังกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
จัดการแข่งขันกีฬา ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาด้านกีฬาแก่ประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬา และนันทนาการ.

X