ความเป็นมา

ความเป็นมา

  

 

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (Technology Suranaree Club – TSC)  ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2537

X