บุคลากร

บุคลากร

นายก อุปนายก และเหรัญญิก สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

นายเฉลย พลทามูล

อุปนายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

นางวาสนา คลังกูล

เหรัญญิกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

"คณะกรรมการสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ชุดที่ 14"

วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี พ.ศ. ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564)

 

นางรัชนีกร โสมากุล

ผู้แทนจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นางรุ่งนารี ชิดโคกกรวด

ผู้แทนจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์

ผู้แทนจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวพรรณวลัย เชิญกลาง

ผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์

ผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ

ผู้แทนจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

นางกาญจนา พรหมสอน

ผู้แทนจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวน้ำทิพย์ น่วมไธสง

ผู้แทนจากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

นางสาวภัทราภรณ์ รัตนา

ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางธารนที กรมโพธิ์

ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

ผู้แทนจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา แจ่มจำรูญ

ผู้แทนจากศูนย์บริการการศึกษา

นายศิริพงษ์ หิรัญเจริญสุข

ผู้แทนจากศูนย์คอมพิวเตอร์

นางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์

ผู้แทนจากศูนย์กิจการนานาชาติ

นายนิยม ประทุมมา

ผู้แทนจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวเกศินี เกิดถาวร

ผู้แทนจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

ผู้แทนจากเทคโนธานี

นายครรชิต สถาพร

ผู้แทนจากฟาร์มมหาวิทยาลัย

นางสาวกนกพรรณ ปานอ้น

ผู้แทนจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวสุรัสวดี ตุ่นหมื่นไวย

ผู้แทนจากสุรสัมมนาคาร

นางสาววาสนา แกล้วกล้า

ผู้แทนจากสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

กรรมการด้านกิจกรรมสวัสดิการและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา

กรรมการด้านสวัสดิการและกีฬา

นายจตุรวัฒน์ ศรีเรืองรัตนกุล

กรรมการด้านกีฬาและนันทนาการ

นางมยุรี ชูศรี

กรรมการด้านกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพ

นางพิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ

กรรมการด้านกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์และเลขานุการ

X