ค่านิยม/สมรรถนะหลัก

ค่านิยม/สมรรถนะหลัก

ค่านิยม : “SMART” เทคโนธานียึดหลักการดำเนินงานให้ลุล่วงประสบความสำเร็จได้ดังนี้
S : Simplification ระบบการทำงานที่คล่องตัว
M : Moral การทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม
A : Attitude การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
R : Reliability การทำงานที่มีความน่าเชื่อถือ
T : Team work การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก
CC1. มีความสามารถในการให้บริการวิชาการแบบ Total Solution โดยอาศัยทรัพยากรและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
CC2. ความสามารถในการสร้างพันธมิตรเพื่อให้บริการอย่างเป็นระบบสมรรถนะหลักในอนาคต
CC3. ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise 

X