วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ในการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ (เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ภายในปี ค.ศ. 2022) (เป้าหมาย High Industrial Income ตาม Times Higher Education (THE) World University Rankings)
พันธกิจ : 3 ประการดังนี้
1. เป็นศูนย์การให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
2. เป็นศูนย์ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิตเพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

X