ความเป็นมาของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ความเป็นมาของฟาร์มมหาวิทยาลัย

          ประวัติความเป็นมาฟาร์มมหาวิทยาลัย

          ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้เริ่มบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีพิธีเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500 ไร่ แยกเป็นพื้นที่เพื่อการผลิตพืช และการผลิตสัตว์ 1,100 ไร่ ส่วนอีก 400 ไร่ เป็นส่วนสนับสนุนการผลิต เช่น สำนักงาน พื้นที่สำหรับจักรกลเกษตร อาคาร อ่างเก็บน้ำ ถนน และสวนสาธารณะ

X