บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์เรื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งขึ้นโดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารจัดการแบบ”รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์
มีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและจัดบริการที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพการให้บริการสูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย และขยายบริการวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมของประเทศ

โดยมีการให้บริการสังคมด้านการวิเคราะห์ทดสอบและอื่นๆ ดังนี้

อัตราค่าวิเคราะห์ทดสอบ

ห้องปฏิบัติการ

การจองห้องปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

บริการจองเครื่องมือ

ระบบสืบค้นเอกสาร

บทความน่ารู้

เทปบันทึกรายการคุยกับนายช่าง

X