รางวัลความสำเร็จ Ranking

รางวัลความสำเร็จ Ranking

นวัตกรรมและความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จมาโดยตลอด ดังผลงานที่ปรากฎผ่านการจัดลำดับของหน่วยงาน ดังนี้ 1 ใน 14 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่ความเป็น World Class University จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) World Report 2010: Global Ranking 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2552

ผลการประเมินระดับดีมาก : อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ อันดับ 2 ของประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิต บัณฑิตและวิจัย

ผลการประเมินระดับดีมาก : มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต / มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานด้านงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ / มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานด้านการบริการวิชาการ / มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม / มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบสอง ปี 2549 – 2551 โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปี 2552

ผลการประเมินระดับดี : มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน / มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานด้านการพัฒนาองค์การและบุคลากร จากผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบสอง ปี 2549 – 2551 โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปี 2552

ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม : อันดับ 1 ของประเทศ 2 ครั้งติดต่อกัน ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม : กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2553

ผลการประเมินระดับดีมาก : กลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / กลุ่มเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก / กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ / สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากผลการประเมิน คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2553 อยู่ในกลุ่มดีเลิศด้านการวิจัย และอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2549

X